Fjernvarme til Nybøl og Vester Sottrup

Status 05 – April 2024

Efter sommerferien vil vi igen afvikle borgermøder i Nybøl og Vester Sottrup, hvor der vil være mulighed for en opdatering på priser for fjernvarmetilslutning samt tidsplaner for, hvornår du kan forvente at få fjernvarme i dit område.

Borgermøderne vil igen blive fulgt op af drop-in-caféer, hvor man kan få en personlig snak om egne forhold og muligheder. Det vil også være fra det tidspunkt, at de egentlige aftaler om fjernvarmeforsyning starter op og skal indgås.

Der kommer mere information om borgermøderne og drop-in-cafeer senere.

Vi forventer at kunne indgå aftaler med entreprenører og leverandører ultimo august, så etablering af ledningsnettet vil kunne opstarte fra efteråret 2024. Vores tidsplaner og mål er forsat, at alle har adgang til fjernvarme senest med udgangen af 2026.

Tak for jeres fortsatte støtte og tålmodighed.

Venlig hilsen

Sønderborg Varme

Status 04 – Januar 2024

Godt nytår

Vores arbejde med at etablerer fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup forløber fortsat efter planen.

Ingeniørrådgiver Cowi er i fuld gang med projektering af fjernvarmeforsyningen til Nybøl og Vestre Sottrup samt transmissionsledningen mellem Sønderborg og Gråsten. Det omfatter bl.a. placering og dimensionering af ledningsnettet, pumpestationer og produktionsanlæg, samt afdække og få de nødvendige godkendelser ved myndighederne.

Vi forventer i første halvår 2024, at have afsluttet projekteringen og igangsat licitationen, så vi får klarhed på de faktuelle anlægspriser i kontekst til budgetterne. Forventet udførelsestidsplanerne vil tillige blive fastlagt- altså hvornår man forventer at kunne modtage fjernvarme i de forskellige områder af byerne. 

Forløber alt efter planen, vil gravemaskinerne fra efteråret 2024 begynde at blive synlige i jeres områder.

 

I 2024 vil vi ligeledes skrue op for informationen til alle ejendommen i Nybøl og Vester Sottrup, med henblik på projektinformation, tilslutningspriser, mulighed for individuel rådgivning, samt indgåelse af aftale om fjernvarmeforsyning.

Igen tak for den høje opbakning på ca. 80% til fjernvarme, modtaget via forhåndstilmeldingerne i begyndelsen af 2023. Prisen på naturgassen er heldigvis faldet væsentligt igen, hvilket forhåbentligt gør ventetiden på fjernvarme lettere.

Som oplyst på borgermøderne for et år side, er den foresatte opbakning og tilslutning til fjernvarme afgørende for etablering af fjernvarme til Nybøl og Vester Sottrup. Hvis opbakningen mangler, vil alternativet blive individuelle varmepumper, da man politisk ønsker naturgassen udfaset indenfor rumopvarmningen.

Med venlig hilsen
Sønderborg Varme

Status 03

Som oplyst i status 02 er vi i den utrolige heldige situation at være blandt de få fjernvarmeselskaber, der har opnået tilsagn fra fjernvarmepuljen til projektet med bl.a. varmeforsyning til Nybøl og Vester Sottrup. Et tilskud der er essentiel for det videre forløb, både i forhold til tidsplan og priser.
Der indgået en aftale Cowi A/S på ingeniørrådgivningsydelserne. Projektering af de tekniske anlæg er opstartet, herunder også diverse myndighedsforhold og genberegning af anlægsbudgetter.
Vi forventer medio 2024, at kunne opstarte etablering at ledningsnettet i jord, med en etableringsperiode på 2,5-3 år indtil alle har fjernvarme. Når der foreligger mere detaljerede tidsplaner, vil disse blive delt med jer.
Som det fremgår af medierne i øjeblikket, så kæmper nogle af fjernvarmeselskaberne med at opnå tilstrækkelige tilsagn til deres projekter, blandet andet på grund af de nu mere normaliserede gaspriser. Den store opbakning som I gav til projektet, via forhåndstilmeldingerne tilbage i begyndelsen af 2023, er forsat en afgørende faktor for realiseringen. Så vi håber, at Nybøl og Vester Sottrup forsat er klar til fjernvarmen, selvom det kræver en vis tålmodighed indtil vi kan forsyne jer med varme.
Næste status-meddelelse forventes omkring årsskifte.
Med venlig hilsen
Sønderborg Varme

Status 02 

I uge 24 fik Sønderborg Varme den glædelige nyhed, at vi var blandt de heldige, der har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud fra fjernvarmepuljen, på vores indsendte projektforslag på ”Ledning Vest inkl. fjernvarmekonverteringen af Nybøl og Vester Sottrup”. Det betyder at Sønderborg Kommune nu kan færdigbehandle indsendte projektforslag, og derved er projektet med fjernvarme til Jer kommet et ikke uvæsentligt trin videre. Se i øvrige pressemeddelelsen for flere info herom. 

Som oplyst tidligere har vi i foråret haft et udbud på rådgivningsydelserne kørende, og vi forventer inden sommerferien at kunne indgå en aftale med en rådgiver på sagen, der efterfølgende skal stå i spidsen for myndighedsbehandlingen, detailprojekteringen og udbud af grave og smedeydelser samt rørleverancer.

Vi følger derfor tidsplanen og arbejder forsat på at anlægsarbejderne kan opstarte i 1. halvdel af 2024.

Vi vender retur med en ny statusmeddelelse i efteråret 2023, hvor vi håber at kunne være mere konkrete på tidsplanen for udrulning af fjernvarme på det overordnede niveau til Nybøl og Vester Sottrup.

I ønskes alle en rigtig go’ sommer.

Status 01 

I januar og februar 2023 afholdt vi borgermøder og drop-in café med mulighed for personlige samtaler. Tak for stor interesse og fremmøde.

Der var sat en deadline den 28. marts på forhåndstilmeldingerne, med henblik på at få afdækket om der er tilstrækkelig interesse for fjernvarmeforsyning.

Forhåndstilmeldingerne ligger tæt på 80% af det samlede forventede varmepotentiale, hvilket er utrolig flot. Stor tak for opbakningen til fjernvarme.

Der videre forløb

Sønderborg kommune har i uge 11 meddelt Sønderborg Varme en betinget godkendelse af projektforslaget vedr. transmissionsledningen mellem Sønderborg og Adsbøl samt fjernvarme til Nybøl og Vester Sottrup. Det er essentielt for det videre forløb.

I øjeblikket er rådgivningsydelserne på projektet i EU-udbud. Vi forventer op mod sommerferien at have valgt en samarbejdspartner på ingeniørydelserne, der efterfølgende skal udføre detailprojektering på ledningsprojekterne samt udbud på rørleverancer samt entreprenør-, smedjearbejdere mv.

Parallelt med udbuddet er projekteringen med banekrydsningen ved Vester Sottrup syd påbegyndt her i foråret, da erfaringen viser at denne proces tidsmæssigt tager lang tid.

Forventet etablering

Som meddelt på borgermøderne forventer vi, at etablering af ledningsanlæg vil opstarte i begyndelsen af 2024.

Næste statusmelding (status 02) udsendes omkring sommerferien 2023.

Følgende områder undersøges for muligheden for fjernvarme

Kan det virkelig passe

Hos Sønderborg Varme har vi listet nogle af de spørgsmål op, som vi møder i forbindelse med vores markedsføring af fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup.

Når du trykker på pilen i højre side, finder du vores svar på de spørgsmål, som du finder relevante.

Det er dyrt at blive tilsluttet fjernvarmen

Det kommer an på, hvad man sammenligner det med, for hvis man f.eks. i stedet vælger en luft/vand varmepumpe, så er udgiften væsentlig højere.

Sønderborg Varme er et forbrugerejet selskab og drives som et hvile-i-sig-selv selskab. Vi fastsætter priserne, så de er så kostægte som muligt, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal balancere. Prisen for en fjernvarmetilslutning afspejler derfor vores omkostninger forbundet med tilslutningen.

Vi tilbyder flere forskellige muligheder for tilslutning af fjernvarme, og prisen afhænger af, hvilket tilbud du vælger (se mere under Priser på vores hjemmeside).

Prisen for tilslutning er pludselig steget

Det er korrekt, at vi ved årsskiftet har opjusteret vores priser og ændret vores tilbudskoncept. Årsagen er, at vi med energikrisen har oplevet prisstigninger på driften af vores værker, og især på fjernvarmerør samt tilknyttede ydelser på etablering af ledningsanlæg.

Priserne beregnes minimum én gang om året, og det betyder også, at priserne kan falde igen, hvis vores omkostninger falder.

I Adsbøl betalte man mindre for at blive tilsluttet fjernvarmenettet

Det er korrekt. Prisen for tilslutningen fastsættes typisk én gang om året, så den afspejler de omkostninger, der er ved at lave tilslutningen. Det seneste år er alle priser, og dermed vores omkostninger, steget markant, og derfor er vores pris for en tilslutning også steget.

I Adsbøl har man betalt samme pris, som alle andre gjorde på det tidspunkt – hverken mere eller mindre. Og det samme gør sig gældende i Nybøl og Vester Sottrup.

Det er Nybøl og Vester Sottrup, som skal betale for transmissionsledningen mellem Gråsten og Dybbøl

Nej, borgerne i Nybøl og Vester Sottrup skal IKKE betale ekstra, fordi der skal laves en transmissionsledningen mellem Gråsten og Dybbøl. Prisen for en fjernvarmetilslutning er ens i hele forsyningsområdet, uanset hvor man bor, og den dækker alene omkostningerne for at lave stikledningen fra vejen og ind til huset.

Resten af ledningsnettet, herunder også ledningsnettet i Nybøl og Vester Sottrup, betaler alle forbrugere i fællesskab, og vil komme alle vores forbrugere til gode.

Prisen for at blive tilsluttet fjernvarmen i Nybøl og Vester Sottrup er fastlåst

Nej, prisen er ikke fastlåst. De priser som vi præsenterer, er priser fra vores gældende takstblad 2023. Etableringen af fjernvarmenettet i Nybøl og Vester Sottrup forventes at blive etableret i 2024-2025, og priserne for tilslutningen vil være efter det til en hver tid gældende takstblad. Det vil sige, at prisen kan ændre sig både op og ned alt efter udviklingen i markedet.

Prisen for at blive tilkoblet fjernvarme er konkurrencedygtig ift. gas og varmepumpe

Ja, vi mener, at vi er konkurrencedygtig. Selv om tilslutningen til fjernvarme er steget, så er priserne på alternativer som f.eks. en luft/vand varmepumpe også steget i pris.

Med et gasfyr samt de fleste luft/vand varmepumper følger der ekstra udgifter med. F.eks. er der krav om et lovpligtigt eftersyn af dit anlæg, hvor du betaler for hvert besøg og for de dele, der måtte skiftes. Lovpligtigt tilsyn:

Gasfyr: hvert andet år.

Varmepumpe: hvert år.

Levetiden for et gasfyr/varmepumpe ligger i gennemsnittet på ca. 15 år. Men husk, at naturgas til rumopvarmning iht. Klimaaftalen af 22. juni 2022 skal være udfaset senest i 2035.

Med en fjernvarmeunit fra Sønderborg Varme kan du tegne en serviceordning fra 450 kr. om året (2023-pris).  Med serviceordningen vedligeholder vi og udskifter enkeltkomponenter uden, at det koster dig ekstra.

Prisen for varmen er også steget voldsomt

Det er korrekt, at vi har justeret vores varmepriser op, men i langt mindre grad end olie, gas og el.

Lige som alt andet i samfundet er steget, så oplever vi også, at prisen for vores energikilder og vores driftsomkostninger er steget, men da vi anvender flere forskellige brændsler, og også producerer el, som vi sælger, så er vi mindre følsomme, end hvis man er afhængig af ét brændsel.

Priser 2023:

Prisen for opvarmning af et standardhus på 130 m2 er 14.037 kr. pr. år.

Prisen for opvarmning af en standardlejlighed på 75 m2 er 10.933 kr. pr. år.

Et gennemsnitligt enfamiliehus og en gennemsnitlig lejlighed i Sønderborg Varmes område har typisk et lavere varmeforbrug end ”standardhuset” og ”Standardlejligheden”.

Priserne beregnes minimum én gang om året, og det betyder også, at priserne kan falde igen, hvis vores omkostninger falder

Prisen på naturgas er faldet, så jeg beholder mit gasfyr

Det er korrekt, at prisen for naturgas er faldet. Den rene gaspris er dog stadig dobbelt så høj, end før energikrisen og de generelle priser på energi hopper op og ned.

Den 22. juni 2022 blev der indgået en Klimaaftale i folketinget, hvor ambitionen er, at fra 2035 skal der ikke længere være boliger i Danmark, der opvarmes af naturgas. Den danske regering er i dialog med Europa-Kommissionen med henblik på at sikre hurtig opbakning til konkrete tiltag, som vil sætte et stop for nyinstallation af gasfyr og oliefyr.

Jeg kan altid tilmelde mig fjernvarmen senere

Både ja og nej. For der kommer kun fjernvarme til Nybøl og Vester Sottrup, hvis der fra starten er tilstrækkelig opbakning blandt borgerne. Hvis mange tænker som dig, forsvinder grundlaget for at etablere fjernvarme, og så er der ikke noget senere….

Det er gratis af blive afkoblet naturgas

Nej, det er ikke gratis at blive afkoblet naturgas. For nuværende koster det 7.017 kr. at blive afkoblet. Ved afkoblingen af naturgassen er der mulighed for at søge tilskud fra Afkoblingspuljen, og derved få afkoblingen gebyrfrit. Afkoblingsordningen løber frem til 2026 og tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Afkoblingen er et mellemværende mellem forbrugeren og Evida, og derfor ikke noget, vi har indflydelse på.

I første omgang nøjes jeg med Grundpakken (stikledning ind til min ejendom)

Det kan man godt. Men når fjernvarmen "kan tilgås", vil der senest 6 måneder efter indgået aftale ske en aktivering af det faste bidrag, uanset om ejendommen aftager fjernvarme eller ej.

Fjernvarmen er en fremtidssikring af byen og min bolig

Flere ejendomsmæglere fortæller at boliger med fjernvarme er mere attraktive på boligmarkedet end boliger med individuelle løsninger. Man oplever, at liggetiden er kortere på boliger med fjernvarme, ligesom boligens værdi er højere end andre lignende boliger uden fjernvarme.

Når boligerne er mere attraktive, har det også indflydelse på tilflytningen og dermed udviklingen af bysamfundet.

Fjernvarmen er en væsentlig aktør i regeringens klimaplaner, og fjernvarmen er vejen til en CO2-neutral og bæredygtig fremtid.

Der er tilslutningspligt til fjernvarme

Nej, der er ikke tilslutningspligt. Man vælger selv, om man vil tilsluttes fjernvarmen, og der et også derfor, det er vigtigt at tilkendegive, om man vil være med. For er der ikke tilstrækkelig interesse, så kommer fjernvarmen ikke til Nybøl og Vester Sottrup.

Når jeg får fjernvarme, må jeg så brug andre varmekilder

Ja, det må du gerne. I den periode du ikke anvender fjernvarme betaler man alene målerabonnement og fast bidrag.

Som andelshaver i fjernvarme, hæfter jeg for en del af gælden

Både ja og nej. Vores ledningsnet er finansieret ved lån, og en del af betalingen for fjernvarmen går til at betale af på lånene.

Ønsker man undervejs at træde ud af fjernvarmen, så skal man uanset betale et afkoblingsgebyr for at blive afbrudt fjernvarmenettet. Kommer der ikke samtidig en ny forbruger ind i fællesskabet, skal man også betale sin andel af den samlede gæld.

Skulle fjernvarmeselskabet gå konkurs, hæfter man ikke for gælden.

Jeg kan ikke komme ud af fjernvarmen igen

Det er ikke korrekt. Man kan altid melde sig ud af fjernvarmen igen, mod at man betaler et afkoblingsgebyr for at blive afkoblet fjernvarmenettet. Kommer der ikke samtidig en ny forbruger ind i fællesskabet, skal man også betale sin andel af den samlede gæld.

Mens du venter på fjernvarmen

Er dit naturgasfyr ved at stå af, kan du vælge at købe et brugt, men nyere fyr. Nedtagningen og opsætningen af et naturgasfyr skal foretages af en fagmand.

Kontakt gerne din lokale VVS'er og hør, hvad han kan tilbyde.

Er du bekymret for din varmeregning imens du venter på fjernvarmen, så kan der være penge at spare ved at investere i en luft-til-luft varmepumpe.

Læs gerne dokumentet, der er produceret af ProjectZero. Her finder du en beregning på, hvad det koster at investere i en luft-til-luft varmepumpe.

//