Selskabsform
Sønderborg Fjernvarme består af 3 selskaber: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a, som er det forbrugerejede selskab (moderselskabet) og datterselskaberne Sønderborg Varme A/S og Sønderborg Kraftvarme A/S.

Sønderborg Varme A/S forestår alt drift og alle aktiviteter foregår i Sønderborg Fjernvarme.

Sønderborg Kraftvarme A/S forestår alle aktiviteter på kraftvarmeværket.

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a ejer aktierne i Sønderborg Varme A/S, som igen ejer alle aktier i Sønderborg Kraftvarme A/S. Alle selskaber har samme bestyrelse, som vælges af den ordinære generalforsamling. I praksis vil det sige, at forbrugerne (andelshaverne) vælger, hvem der skal sidde i bestyrelsen for alle selskaber.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvor 5 er valgt blandt private andelshavere og 4 er valgt blandt beboere i almene udlejningsboliger. Der er desuden 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, undtagen suppleanterne, som vælges for 1 år ad gangen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Der er ca. 16.200 andelshavere.

Produktion
Sønderborg Varme har flere forskellige produktionsanlæg med forskellige brændsler. Det mindsker følsomheden, hvis enkelte brændselstyper svinger i pris eller der sker ændringer i rammevilkår.

Varmen til Sønderborg produceres primært ved affaldsforbrænding på det affalds- og naturgasfyrede kraftvarmeværk på Vestermark og på flis- og geotermianlægget, hvor varmen dels kommer fra undergrunden og dels fra flisforbrænding, som drivmiddel for absorptionsvarmepumper.

I Vollerup/Hørup området produceres varmen primært på det flisfyrede anlæg på Glansager og på den ca. 8.000 m2 store solpark i Vollerup.

I Gråsten produceres varmen om sommeren på den 30.000 m2 store solpark på Sønderborg Landevej, og om vinteren suppleres med varme produceret på et halmfyret anlæg.

Som spids- og reservelast er 6 kedelcentraler fordelt med 4 i Sønderborg (på Bøffelkobbelvej (Dybbøl/Frydendal),  Sundquistsgade, Kløvermarken og  Nørrekobbel), 1 i Vollerup (ved solparken) og 1 i Gråsten (på Bocks Bjerg). Kedelcentralerne kan fyres med olie eller naturgas.

På Bocks Bjerg er desuden installeret 2 gasmotorer, som kan producere både varme og el.

Produktionen kan styres lokalt eller fra et edb-anlæg, der er installeret på kraftvarmeværket på Vestermark.

 

Ejerforhold
Sønderborg Varme driver og ejer det totale fjernvarmeledningsnet samt alle kedelcentraler, geotermianlæg m.v. og driver desuden kraftvarmeværket på vegne af Sønderborg Kraftvarme A/S. 

 

Brugerinstallationer
Brugerinstallationer udføres individuelt, så de opfylder fjernvarmens Tekniske Bestemmelser. Siden 1995 har fjernvarmen leveret unitter til én-familieboliger, og fra 2019 kan der også leveres en varmtvandsbeholder. En unit er en komplet varmtvandsinstallation, der yderligere indeholder: trykregulering til varmeanlægget, fjernvarmemåleren samt alle nødvendige afspærringsaggregater. Hvis en unit eller en varmvandbeholder er leveret af Sønderborg Varme, kan der tegnes et serviceabonnement, så den også vedligeholdes af Sønderborg Varme.

 

Distribution
Personalet gennemgår løbende efteruddannelse og yder vederlagsfrit rådgivning og brugerservice. En vagtordning sikrer, at værket om nødvendigt kan kontaktes døgnet rundt.

 

Daglig ledelse
Sønderborg Varme ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

 

Organisation
Sønderborg Varme har ca. 50 ansatte inkl. direktøren, og er organiseret i afdelinger for:

  • Produktion
  • Kunder og forsyning
  • Økonomi og HR
  • Projekt og udvikling