Sådan produceres el og varme

På nedenstående tegning kan man se produktionsprocessen på Sønderborg Kraftvarme A/S. Nederst på siden findes der forklaring på værkets fire hovedkomponenter.

Værket består af følgende hovedkomponenter:

Affaldsfyret ovn/kedel
Anlægget har en affaldsfyret ovn/kedellinie dimensioneret til forbrænding af 8 tons affald/time. Affaldet tørres, forgasses og forbrændes på en rist, der mekanisk befordrer affaldet langsomt igennem ovnen. Forbrændingsvarmen omsætter vandet i kedlens rør til 420°C varm damp med et tryk på 60 bar. Dampen udnyttes i en modtryksturbine og en fjernvarmeveksler.

Gasturbine med generator
Gasturbinen driver, via et reduktionsgear, en generator, der producerer elektricitet til el-nettet. Udstødsgassen fra turbinen har en temperatur på ca. 470°C. Udstødsgassen ledes til en udstødskedel.

Udstødskedel
I udstødskedlen produceres damp ved 60 bar – 440° og 4,5 bar – 220°C samt fjernvarme. Der er valgt dampproduktion ved 2 tryktrin for at få størst mulig elproduktion fra dampturbinen.

Røggasrensningsanlæg
Procesvandet til røggasrensningsanlægget er renset spildevand fra det kommunale rensningsanlæg. Efter røggasrensningen behandles vandet i værkets eget vandrensningsanlæg, så det overholder de samme udledningskrav som kommunens spildevand.

//