Værkets Grønne Regnskab

Sønderborg Kraftvarme A/S udarbejder hvert år et grønt regnskab, og værket er medlem af Grønt Netværk Sønderjylland.

Det grønne regnskab følger kalenderåret og offentliggøres på værkets hjemmeside den 1. juni det følgende år.

Kraftvarme består i princippet af to enheder; Et affaldsforbrændingsanlæg, hvor energien fra affaldet bliver omsat til elektricitet og fjernvarme, samt et gasturbinegeneratoranlæg, der producerer elektricitet og fjernvarme baseret på naturgas fra den danske del af gasindvindingsområderne i Nordsøen.

Historisk er forbrænding af affald udviklet som en metode til at mindske den mængde affald, der eller skulle deponeres. Efter forbrændingsprocessen er affaldets vægt reduceret til ca. 21%, og dets volumen er kun ca. 6% af det oprindelige.

Gasturbineanlægget producerer strøm og varme på naturgas. Dette medfører en direkte besparelse på afbrænding af 40.000 tons kul på et kulfyret kraftværk. Denne energi erstattes af 20 mio. m3 naturgas. Den direkte miljøgevinst heraf er, at der udledes 100.000 tons kuldioxid (CO2) og 200 tons svovldioxid (SO2) mindre til atmosfæren.

Både affaldsforbrændingsanlægget og gasturbineanlægget løser altså nogle miljøproblemer men medfører til gengæld andre miljøopgaver af forskellig art.

Sønderborg Kraftvarme A/S forbruger således energi i form af el, vand og gas samt udleder renset røggas til atmosfæren og renset spildevand i Alssund. Desuden er der restprodukter fra forbrændingen og røggasrensningen, i form af slagge, flyveaske og tungmetalholdigt slam, som skal genbruges/deponeres på forsvarlig vis.

I det grønne regnskab lægges der vægt på registrering af energiforbrug, udledning af skadelige stoffer til atmosfæren samt forbrug af miljøbelastende stoffer i anlæggets processer og vedligehold.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet indgår ligeledes i det grønne regnskab i form af registreringer af uheld, tæt-på-hændelser samt sygefravær. Sønderborg Kraftvarme A/S har fastlagt klare mål på dette område.

Det tilførte affald indeholder blandt andet en del tungmetaller og der fremkommer forskellige restprodukter fra forbrændingsprocessen. Der lægges derfor vægt på, at medarbejderne ikke kommer i direkte kontakt med ovennævnte stoffer. Dette gælder også med hensyn til de syrer og kemikalier, der anvendes i røggasrensningsprocessen.

På Sønderborg Kraftvarme A/S gennemføres der, i det omfang, det er muligt, arbejdspladsvurderinger i relation til den daglige substitution af kemikalier og forbrugsstoffer. Værket bruger desuden store ressourcer på rengøring, således af gener fra støv og mikroorganismer undgås. For at bidrage til en forsvarlig behandling af restprodukter, er Sønderborg Kraftvarme A/S medejer af selskabet Dansk Restprodukthåndtering, der har til opgave at udvikle metoder til forsvarlig bearbejdning/deponering af restprodukter.

Hent Sønderborg Kraftvarme A/S’ Årsrapport 2016 UDKAST til kvalitetskontrol MST

//