Sønderborg Kraftvarmeværk A/S

Hovedaktivitet
Affalds- og naturgasfyret kraftvarmeværk med følgende nominelle produktionsværdier. Afbrænding af 55.000 tons affald, produktion af 838.000 GJ fjernvarme samt 193.000 MWh i el-produktion pr. år. Selskabet er kategoriseret som en K.8a virksomhed (affaldsforbrænding) samt G1 (kraftvarmeværk >50 MW indfyret effekt), i henhold til bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995. Der er ingen biaktiviteter.

Værkets hovedkomponenter
Anlægget har en affaldsfyret ovn/kedellinje dimensioneret til forbrænding af 8 tons affald/time. Dampen fra affaldslinjen udnyttes i dampturbine med generator til produktion af elektricitet. Indfyret effekt = 23,3 MW, varmeeffekt = 20 MW, el-effekt = 4,5 MW. Der er parallel med affaldslinjen installeret en gasturbine med generator med efterfølgende udstødskedel, som producerer damp til ovennævnte dampturbine. Indfyret effekt = 110 MW, varmeffekt = 42 MW, el-effekt = 52 MW. Røggasrensningsanlægget er våd type, der “vasker” røgen for sure komponenter og tungmetaller samt SO2 og Dioxin. Dette vaskevand renses i værkets eget spildevandsrensningsanlæg.

Miljøgodkendelse
Virksomheden er tildelt miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 §33 den 29. marts 1994. Efterfølgende er der, den 4. juli 1994, givet udledningstilladelse af processpildevand til Alssund, som et tillæg til miljøgodkendelsen. Godkendelsen er revideret i 2006.

Væsentlige ressource- og miljømæssige parametre
Miljøbelastende aktiviteter på værket er kendetegnet ved udledning af renset spildevand samt renset røggas. De ovennævnte processer udføres under forbrug af kemikalier. Der er derfor fokuseret på kemikalieforbrug samt restprodukthåndtering sammen med emissioner til luft og vand.

//