skip to Main Content

Det Grønne Regnskab

Det grønne regnskab er en årlig redegørelse for de virksomhedsoplysninger, som er væsentlige for at forstå virksomhedens belastning af miljøet. Sønderborg Kraftvarme A/S’ miljøredegørelse omfatter hele anlægget, både affaldsforbrænding og gasturbineanlæg. Massebalancen er opgjort “ved hegnet”. Det vil sige, når affaldet er læsset af i silo en og strømmen er leveret til Vestermarks koblingsstation, og fjernvarmen er leveret til varmevekslerne til Sønderborg Varme. Ved udvælgelsen af de væsentlige oplysninger, der karakteriserer Sønderborg Kraftvarme A/S’ miljørelationer, har vi lagt vægt på de klassiske kriterier så som mængden, spredningen og giftigheden af de forbrugte og forurenende stoffer. Der er desuden taget udgangspunkt i specielt de stoffer, som lovgivningen og tilsynsmyndighederne stiller krav om til Sønderborg Kraftvarme A/S, i form af speciel egenkontrol, registreringspligt samt overholdelse af krav til grænseværdier. Der er redegjort nærmere for de udvalgte oplysninger og metoder til registrering nedenfor på denne side. Når vi udarbejder data til det grønne regnskab inddrager vi relevante nøglepersoner fra vores administrative afdeling og fra vores drifts- og vedligeholdsafdeling.

Anvendt regnskabspraksis
I massebalancen er der anvendt følgende metoder til fastlæggelse af mængder:

Råvarer
Affaldet er vejet ind og gasmængderne er aflæst på afregningsmålere

Hjælpestoffer/materialer
Mængderne er opgjort fra mængdeangivelse på fakturaer og udgør de forbrugte mængder

Energi
Data stammer fra måleraflæsninger og fakturaer på indkøbt brændstof

Vand
Kommunevand er måleraflæst Udledt spildevand (kloak) er måleraflæst Procesvand fra kommunalt renseanlæg er måleraflæst Udledt renset spildevand er måleraflæst

Produktion
Måleraflæst

Brændt affald
Beregnet

Affald til genanvendelse
Vejet

Affald til deponering
Vejet

Emissioner til luft
Gennemsnit af 2 stk. parallelmålinger multipliceret med udledte m3 røggas

Emissioner til vand
Gennemsnit af 6 stk. vandanalyser multipliceret med udledte m3 renset spildevand

Arbejdsmiljø
Registreringer